ΑγγλικάΕλληνικάΦλαμανδικάΟλλανδικά
  Τουριστικός Πληροφοριακός Οδηγός Αθηνών, Ελλάς

Ιδρύοντας μία επιχείρηση στην Ελλάδα

 

 

Ιδρύοντας μία επιχείρηση στην Ελλάδα
Ίδρυση Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.)

Μία ανώνυμη εταιρεία δημιουργείται σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται τώρα σε εφαρμογή από προεδρικά διατάγματα και νόμους. Μία Ανώνυμος Εταιρεία είναι μία μετοχική εταιρεία όπου η υποχρέωση ενός μετόχου περιορίζεται στο ποσό των συνεισφορών στο κεφάλαιο, οι αντιπροσωπεύεται από μετοχές του κεφαλαίου αυτού.


Προετοιμασία

Ο σχηματισμός μίας Ανωνύμου Εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί από, τουλάχιστον, δύο ή περισσότερα άτομα ή νομικές εκπροσωπήσεις και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

 • υιοθέτηση του κανονισμού
 • εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο
 • διοικητική έγκριση
 • δημοσιοποίηση


a) Υιοθέτηση κανονισμού

Κατά τη δημιουργία ανωνύμου εταιρείας οι ιδρυτές της θα πρέπει να υιοθετήσουν τους κανονισμούς της εταιρείας και να υπογράψουν τα άρθρα ενσωμάτωσης πριν από τον συμβολαιογράφο.
Ο νόμος καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού που σχετίζεται με: το όνομα και το αντικείμενο της εταιρείας, το καταχωρημένο σε μητρώα γραφείο, τη διάρκεια, το ποσό και τον τρόπο πληρωμής του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, το είδος, τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση των μετοχών, τους οικονομικούς ελεγκτές, τα δικαιώματα των μετόχων κτλ.


b) Διοικητική έγκριση

Οι κανονισμοί (καταστατικό) θα πρέπει να εγκριθούν από το υπεύθυνο εμπορικό τμήμα της Αθήνας ή γενικά συναρτήσει του μέρους όπου θα εδρεύει η εταιρεία.


c) Δημοσιοποίηση/Καταχώρηση στα μητρώα

 • Μετά την υπογραφή του συμβολαιογραφικού συμφωνητικού που εμπεριέχει το καταστατικό, η εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο των Εταιρειών του τοπικού δικαστηρίου (όπου εδρεύει το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας).
 • Μία περίληψη του συμφωνητικού όπου αναγράφονται τα ονόματα των ιδρυτών, το όνομα της εταιρείας, το εγγεγραμμένο γραφείο, το αντικείμενο της εταιρείας και το κεφάλαιό της, ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας κτλ θα πρέπει να εκδοθεί, υπό την επίβλεψη του συμβουλίου των διευθυντών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον τίτλο “Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης”. Η εταιρεία αποκτά νόμιμη προσωπικότητα μόνο έπειτα από ολοκλήρωση την παραπάνω διαδικασίας και η ημερομηνία δημοσιοποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεωρείτε ως η ημερομηνία της ένταξης της εταιρείας.
 • Έπειτα από την ίδρυσή της, η εταιρεία υποχρεούτε να εγγραφεί στα μητρώα της εφορίας και να μεριμνήσει τα λογιστικά και τα εταιρικά βιβλία της να σφραγισθούν από τις εφοριακές αρχές και επίσης να εγγραφελί στα μητρώα του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πίσω


Οργανωτική δομή

Η γενική συνάντηση των μετόχωμ είναι το ανώτατο διοικητικό σώμα της Ανωνύμου Εταιρείας που έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την εκτελεστική εξουσία.

a) Γενική συνάντηση των μετόχων

Η γενική συνάντηση των μετόχων έχει τη μοναδική εξουσία να παίρνει αποφάσεις σχετικά με:

 • επυσιώδεις τροποποιήσεις του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή των μειώσεων του κεφαλαίου
 • εκλογή των διευθυντών και των καταστατικών οικονομικών ελεγκτών
 • έγκριση του οικονομικού ισολογισμού της εταιρείας
 • οικειοποίηση ετήσιων κερδών και μισθούς των διευθυντών
 • έκδοση συμφωνιών με νομική ισχύ
 • συγχώνευση, επέκταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας
 • διορισμό εκκαθαριστών της επιχείρησης


Μία ετήσια (συνήθως) γενική συνάντηση των μετόχων θα πρέπει να διεξάγεται εντός έξι μηνών από την παρέλευση κάθε δημοσιονομικού έτους. Έκτακτες συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται στο εδρεύον γραφείο της εταιρείας.

b) Διοικητικό συμβούλιο

Η διεύθυνση της Ανωνύμου Εταιρείας είναι ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. Οι διευθυντές εκλέγονται στη γενική συνέλευση από τους μετόχους. Ένας διευθυντής θα πρέπει να είναι μέτοχος. Το καταστατικό μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες εξουσίες σε έναν ή περισσότερους διευθυντές ή εντεταλμένους διεθυντές της εταιρείας. Πίσω


Κόστος

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το κόστος καθορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου : 1%
 • Αμοιβή συμβολαιογράφου, εισφορές, παράβολα κλπ: 735 Ευρώ
 • Αμοιβή πληρεξούσιου: 1% του κεφαλαίου εαν αυτό είναι μέχρι 15,000 Ευρώ, επιπλέον 0,5% του κεφαλαίου εαν αυτό υπερβαίνει τα 15.000 Ευρώ.
 • Φόροι Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 440 Ευρώ
 • Εφορία: 440 Ευρώ για την καταχώρηση της εταιρείας
 • Καταχώρηση στο Εμπορικό Επιμελητήριο: 176 Ευρώ
 • Φόρος επιτροπής ανταγωνισμού: 1‰ Πίσω

Πίσω

 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    Προετοιμασία
    Οργανωτική δομή
    Κόστος
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Κατοχυρομένα δικαιώματα – Αποποίηση ευθυνών