EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

Een bedrijf oprichten in Griekenland

 

 

Een bedrijf oprichten in Griekenland


 

Een naamloze vennootschap oprichten

Een naamloze vennootschap, in de Griekse wet een “Anonymous Etairai” of A.E., wordt gevormd in overeenstemming met wet 2190/20 zoals deze op dit ogenblik van kracht is door presidentiële decreten en wetten. Een N.V. is een aandelenvennootschap waarbij de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder beperkt wordt tot zijn/haar aandeel in het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door aandelen.


Oprichting

Een N.V. kan opgericht worden door minstens twee, of meer, natuurlijke personen of wettelijke rechtsvormen. Deze oprichting omvat vier fazen:

• aanvaarding van de statuten
• inschrijving op het aandelenkapitaal
• administratieve toelating
• publicatie

a) Aanvaarding van de statuten

Bij het oprichten van een N.V. moeten de oprichters van de firma de statuten aanvaarden en de inhoud ervan voor een notaris bevestigen.

De wet bepaalt de minimum inhoud van deze statuten: de naam en de activiteiten van de firma, de maatschappelijke zetel, de duurtijd, het bedrag van de aandelen en de manier waarop op het kapitaal wordt ingeschreven, het soort, aantal, waarde en de uitgave van de aandelen, de aangewezen auditor, de rechten van de aandeelhouders enz.


b) Administratieve goedkeuring

De statuten moeten door de Kamer van Koophandel in Athene of de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, worden goedgekeurd.

c) Publicatie/Registratie

  • Na ondertekening van de notariële akte, wordt de firma geregistreerd in het bedrijvenregister van de handelsrechtbank in de plaats waar de maatschappelijke zetel van de firma gevestigd is.
  • Een samenvatting van de notariële akte met de namen van de oprichters, de firmanaam, de maatschappelijke zetel, de activiteiten en het kapitaal van de firma, de vertegenwoordiging van het bedrijf enz. moet, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, in het staatsblad gepubliceerd worden. Het bedrijf is pas rechtsgeldig nadat bovenstaande procedure werd uitgevoerd en vanaf de datum van publicatie in het staatsblad.
  • Na de oprichting moet het bedrijf zich laten registreren bij de belastingsdienst, een boekhouding opzetten, de firmaregisters laten afstempelen bij de belastingsdienst en zich laten registeren bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. Naar paginatop


Werkingsstructuur

De algemene vergadering van aandeelhouders is het belangrijkste orgaan in een N.V. Zij heeft volledig beslissingsrecht over alle zaken die de firma aangaan. De raad van bestuur is de uitvoerende macht in de firma.

a) Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het alleenrecht om te beslissen over:

• aanpassingen aan de statuten inclusief verhoging of verlaging van het kapitaal.
• verkiezing van directeuren en statutaire auditors.
• goedkeuring van de ballans van de firma.
• toewijzing van de jaarlijkse winsten en het salaris van de directeuren.
• beleggingen.
• fusie, bedrijfsvoortzetting of het opheffen van de firma.
• aanstellen van curatoren.

Binnen zes maanden na het einde van elk fiscaal jaar moet een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden worden. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen wanneer dan ook plaatsvinden. De algemene vergaderingen moeten gehouden worden in de maatschappelijke zetel van het bedrijf.


b) Raad van bestuur

Het beheer van de firma ligt in handen van de raad van bestuur. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders verkozen. Een bestuurder moet geen aandeelhouder zijn om verkozen te kunnen worden. De statuten kunnen bepaalde bevoegdheden toekennen aan een of meerdere leden van de raad van bestuur of directeuren van het bedrijf. Naar paginatop


Kosten

Op dit ogenblik worden de kosten bepaald door de volgende factoren:

• kosten op het kapitaal: 1% van het aandelenkapitaal.
• notariële kosten, zegelrechten enz.: 735 Euro.
• Advocaatkosten: 1% van het kapitaal tot 15.000 Euro plus 0,5% van het kapitaal
  erboven.
• Kosten voor publicatie in het staatsblad: 440 Euro.
• Registratiekosten bij de belastingsdienst: 440 Euro.
• Concurrentie comité kosten: 1%. Naar paginatop

  

 
  HANDEL IN ATHENE EN
  GRIEKENLAND
  EEN BEDRIJF STARTEN
   Oprichting
   Werkingsstructuur
   Kosten
  ARBEIDSKRACHTEN IN GRIE-
  KENLAND
  BELANGRIJKSTE WERKINGS-
  KOSTEN
  BELASTINGSSYSTEEM

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie